Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl

Artikel 1 – Definities
Vidawonen.nl

Vidawonen.nl gevestigd te Hoofddorp 2132 CJ, Kruisweg 644 A. Opererend in Nederland onder BTW nummer NL854249370B01 en Kamer van Koophandel nummer 61196975 handelend op de omgeving Vidawonen.nl.

Omgeving: De Vidawonen website. Het webadres is “vidawonen” gevolgd door de landextensie (.nl) bijvoorbeeld: www. vidawonen.nl en iedere andere door Vidawonen.nl aangewezen applicatie.

Platform: de omgeving waarop producten aan Gebruikers worden aangeboden.

Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.

Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten via het Platform (hierna: Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl). Deze voorwaarden zijn ook op de Vidawonen.nl website te raadplegen.

2.2 Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl.

2.3 Van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl kan schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

2.4 Deze Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vidawonen.nl worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van de door Vidawonen.nl ingeschakelde tussenpersonen.

2.6 Vidawonen.nl heeft het recht deze Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper daarna een bestelling plaatst, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3 – Klantaccount
3.1 De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

  • de Klant dient een klantaccount bij Vidawonen.nl te hebben;
  • de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  • de Klant is per e-mail bereikbaar.

3.2 De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

3.3 De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.4 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 – Bestelling en levering
4.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 5 – Informatie en gebruik gegevens
5.1 Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Vidawonen.nl aan Klant verzonden informatie.

5.2 Vidawonen.nl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

5.3 Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan Vidawonen.nl worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Vidawonen.nl is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

5.4 Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat ervoor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie.

5.5 Vidawonen.nl is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden.

Artikel 6 – Communicatie tussen de Klant en Vidawonen.nl
6.1 Alle communicatie tussen de Klant en Vidawonen.nl worden ingezien en gebruikt om:

  • De Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen
  • Procesverbeteringen te analyseren.

6.2 De Klant geeft Vidawonen.nl toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 7 – Diversen
7.1 Vidawonen.nl is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van Vidawonen.nl.

Artikel 8 – Ontbindings clausule
Indien een bepaling van deze overeenkomst onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om niet-verbindende bepalingen te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op Algemene voorwaarden kopen via Vidawonen.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.